grafoso

Daniel Graf Graf từ Argentia Beach, AB, Canada từ Argentia Beach, AB, Canada

Người đọc Daniel Graf Graf từ Argentia Beach, AB, Canada

Daniel Graf Graf từ Argentia Beach, AB, Canada

grafoso

Một cái nhìn tuyệt vời về nước Mỹ qua con mắt của một trong những người của chúng ta đã khám phá lại chúng ta. Bryson không bao giờ thất bại trong việc khiến tôi cười - rất nhiều. Đó là một bài đọc tuyệt vời của các bài xã luận - đọc hay, ngắn cho bàn cạnh giường ngủ.