maoth

Tianhua Mao Mao từ 58700 İğdeli Köyü/Zara/Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ từ 58700 İğdeli Köyü/Zara/Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Tianhua Mao Mao từ 58700 İğdeli Köyü/Zara/Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ

Tianhua Mao Mao từ 58700 İğdeli Köyü/Zara/Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ

maoth

Công việc của Marx bây giờ chính xác hơn so với khi nó được viết. Sự hiện đại, thậm chí còn hơn cả thời Marx, sự suy tàn của tầng lớp trung lưu. Các tập đoàn thay thế giai cấp tư sản và các từ phù hợp thậm chí còn tốt hơn. Một người bình thường làm việc với McJob là lumpenproletariat và tầng lớp trung lưu trở thành vô sản. **** Phương ngữ nữ quyền marxist của tôi mang tất cả các chàng trai đến sân.