stefanoslundberg

Stefan Lundberg Lundberg từ Girola, Maharashtra, Ấn Độ từ Girola, Maharashtra, Ấn Độ

Người đọc Stefan Lundberg Lundberg từ Girola, Maharashtra, Ấn Độ

Stefan Lundberg Lundberg từ Girola, Maharashtra, Ấn Độ

stefanoslundberg

Tôi đã thực sự thích bộ truyện này và mong được đọc tất cả chúng. Khung cảnh là một nơi tôi muốn sống. Cuốn sách này đã trả lời rất nhiều câu hỏi tôi có từ hai phần đầu tiên nên chắc chắn đọc chúng theo thứ tự.