alscompdf53

Allan Kingsbury Kingsbury từ Стрэлава, Bê-la-rút từ Стрэлава, Bê-la-rút

Người đọc Allan Kingsbury Kingsbury từ Стрэлава, Bê-la-rút

Allan Kingsbury Kingsbury từ Стрэлава, Bê-la-rút

alscompdf53

Về mối quan hệ đương đại của chúng tôi

alscompdf53

Tôi thích cách mà Donna Kauffman viết. Đây là một cuốn sách lãng mạn hay, không có trí tuệ, nhưng nó có rất nhiều thuật ngữ quần vợt. Tôi sẽ thích nó hơn nếu không có tất cả chúng, nhưng nếu bạn bỏ qua nó hoặc yêu quần vợt, bạn sẽ thích điều này!