victorc

Victor Cormier Cormier từ Grodno Region, Bê-la-rút từ Grodno Region, Bê-la-rút

Người đọc Victor Cormier Cormier từ Grodno Region, Bê-la-rút

Victor Cormier Cormier từ Grodno Region, Bê-la-rút

victorc

Tôi sẽ không hoàn thành cuốn sách này. Đối thoại không khoan nhượng, khó chịu.