talentfinder

Chris Hopkins Hopkins từ Goli, Uganda từ Goli, Uganda

Người đọc Chris Hopkins Hopkins từ Goli, Uganda

Chris Hopkins Hopkins từ Goli, Uganda

talentfinder

rơi vào đống sách 4 sao ... tôi ước họ có số thập phân b / c giống như 4,8 (tôi không muốn tặng 5). đọc nó chậm chạp từng chút để ngăn những gì anh ta nói trở thành những câu cách ngôn cay đắng, và giống như những mảnh vỡ sắc bén cần thời gian để chìm đắm vào. anh ấy có một cái nhìn rất rõ ràng về thế giới xung quanh mình. chúng ta cần những người như anh ấy