1422503335bb06

Lion W W từ Jirlau, Rumani từ Jirlau, Rumani

Người đọc Lion W W từ Jirlau, Rumani

Lion W W từ Jirlau, Rumani

1422503335bb06

Đây là một cuốn sách cũ tôi nói về Puritans mà tôi đã đọc với các học sinh của mình như một người mở dễ dàng cho đơn vị Thanh giáo của chúng tôi. Nó giúp kích hoạt kiến thức trước đây của họ, cũng như giúp tôi dễ dàng sử dụng văn bản nào để mô hình hóa một số kỹ năng đọc.

1422503335bb06

I just ordered a copy and I am SO EXCITED to read it.

1422503335bb06

I liked hector way more than achilles, who's with me