yunji2

Yoonji Lee Lee từ Benabendi, West Bengal 722138, Ấn Độ từ Benabendi, West Bengal 722138, Ấn Độ

Người đọc Yoonji Lee Lee từ Benabendi, West Bengal 722138, Ấn Độ

Yoonji Lee Lee từ Benabendi, West Bengal 722138, Ấn Độ

yunji2

David Allen có một số ý tưởng tuyệt vời để có được cuộc sống của bạn theo thứ tự. Tôi thấy rằng điểm yếu của tôi là xem xét ToDo của tôi. Cuốn sách đã giúp năng suất của tôi nhưng không nhiều như tôi muốn.

yunji2

Conroy là một người làm từ! Việc sử dụng ngôn ngữ của ông làm cho việc đọc hồi ký của ông trở nên phong phú hơn! Tôi không muốn bỏ lỡ một từ nào! Hành trình rất tình cảm cho Conroy. Ông có những người cố vấn chu đáo như vậy. Một đọc tốt.

yunji2

A great boyhood read. It's been ages since I've read it, and I probably need to go through it again. Should be required reading for every high-schooler. It is a true classic, for every generation.