eiser

Alex Yang Yang từ Chaunke Kalan, Punjab 148101, Ấn Độ từ Chaunke Kalan, Punjab 148101, Ấn Độ

Người đọc Alex Yang Yang từ Chaunke Kalan, Punjab 148101, Ấn Độ

Alex Yang Yang từ Chaunke Kalan, Punjab 148101, Ấn Độ

eiser

Đã yêu nó. Điều đó khá đáng lo ngại, vì đó là về một tương lai tưởng tượng nơi một giáo phái tôn giáo chiếm lấy Hoa Kỳ và đàn áp mạnh mẽ phụ nữ và tình dục. Rất Orwell-ian.