philippstakenborg

Philipp Stakenborg Stakenborg từ 49660 Castrogonzalo, Zamora, Tây Ban Nha từ 49660 Castrogonzalo, Zamora, Tây Ban Nha

Người đọc Philipp Stakenborg Stakenborg từ 49660 Castrogonzalo, Zamora, Tây Ban Nha

Philipp Stakenborg Stakenborg từ 49660 Castrogonzalo, Zamora, Tây Ban Nha

philippstakenborg

Tôi không thể quyết định nên tặng cuốn sách này ba hay bốn sao. Cuối cùng tôi quyết định ba chỉ vì tôi cảm thấy như thể nó được viết với một bộ phim trong tâm trí. Mặc dù vậy, tôi rất vui với kết thúc đó, cho đến lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục đọc chúng.