alistairlamb

Alistair Lamb Lamb từ Humbapada, Gujarat, Ấn Độ từ Humbapada, Gujarat, Ấn Độ

Người đọc Alistair Lamb Lamb từ Humbapada, Gujarat, Ấn Độ

Alistair Lamb Lamb từ Humbapada, Gujarat, Ấn Độ

alistairlamb

Mạnh mẽ đảm nhận việc chuyển sang câu chuyện công chúa chào đời. Câu chuyện này đặt câu hỏi điều gì xảy ra với công chúa mạo danh một khi người thực sự trở lại?

alistairlamb

A girl from a conservative Muslim family has a choice to make: fit in with the girls at school and give in to her desires or follow her parents wishes, at the risk of losing her best friends. An interesting look at a powerful female character. A good book to have in a YA collection.