pastorebruna

Bruna Pastore Pastore từ Paharpur, Uttar Pradesh 204215, Ấn Độ từ Paharpur, Uttar Pradesh 204215, Ấn Độ

Người đọc Bruna Pastore Pastore từ Paharpur, Uttar Pradesh 204215, Ấn Độ

Bruna Pastore Pastore từ Paharpur, Uttar Pradesh 204215, Ấn Độ

pastorebruna

Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của Elizabeth Berg. Tôi đã có hy vọng cao trong nửa đầu của cuốn sách, nhưng đã thất vọng vì kết thúc kể từ phần ba cuối cùng của cuốn sách tăng tốc với tốc độ cô đọng hơn nhiều.