ertihdfetgdff90b

Frank Frank Frank từ Fronsac, Pháp từ Fronsac, Pháp

Người đọc Frank Frank Frank từ Fronsac, Pháp

Frank Frank Frank từ Fronsac, Pháp

ertihdfetgdff90b

"Morrie" được một người bạn tặng cho tôi. Tôi nghĩ rằng đó là một cuốn sách đơn giản, dễ chịu về cuộc sống với nhân phẩm, mục đích và ân sủng. Nó giáp với lời rao giảng đôi khi, nhưng nó không bao giờ hống hách.