trix200277b3

Zeeshan Iqbal Iqbal từ Saint-Parthem, Pháp từ Saint-Parthem, Pháp

Người đọc Zeeshan Iqbal Iqbal từ Saint-Parthem, Pháp

Zeeshan Iqbal Iqbal từ Saint-Parthem, Pháp

trix200277b3

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi từ trước đến nay.

trix200277b3

Tôi đã nghe nói rằng bản dịch của Heaney rất thỏa đáng, mặc dù tôi không biết tiếng Anh cổ hoặc tiếng Trung ... vì vậy tôi chắc chắn không biết điều đó.

trix200277b3

This book is all about the desire to be better. She struggles really hard and finds out that she is strong enough to over come any thing!!! The ideal Fairy Tale:)