bingoo921

Liu Bing Bing từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Liu Bing Bing từ Audrain County

Liu Bing Bing từ Audrain County

bingoo921

Đọc cuốn sách đầu tiên trong tập này ~ Bản chất thứ hai. Khá dễ đoán, nhưng thú vị. 3 sao. Cuốn sách thứ hai trong One Summer 2 trong một này, một câu chuyện dự đoán nhưng thú vị khác. 3 sao.