kaahdalari

Karol Araujo Araujo từ Thành phố Thép Bokaro, Jharkhand, Ấn Độ từ Thành phố Thép Bokaro, Jharkhand, Ấn Độ

Người đọc Karol Araujo Araujo từ Thành phố Thép Bokaro, Jharkhand, Ấn Độ

Karol Araujo Araujo từ Thành phố Thép Bokaro, Jharkhand, Ấn Độ

kaahdalari

Bài luận yêu thích của tôi là bài mà anh ấy đập bưởi.

kaahdalari

This story gave me some of the same "great urban fantasy vibes" that I got from other favorites in the genre and left me happy to have found a new world to explore that, in some ways, feels like an alternative UF home.