lauramiller

Laura Miller Miller từ Garua, Jharkhand, Ấn Độ từ Garua, Jharkhand, Ấn Độ

Người đọc Laura Miller Miller từ Garua, Jharkhand, Ấn Độ

Laura Miller Miller từ Garua, Jharkhand, Ấn Độ

lauramiller

Một cuốn sách thú vị từ BC, như mọi khi. Hoàn thành nó trong một vài ngày. Theo ý kiến của tôi, tác phẩm này không có phong cách, snap hay quy mô phong phú trong các bộ truyện về Saxon Tales, Enemy of God, Sharpe và Grail Quest theo ý kiến của tôi. Đó là về một trận chiến và các sự kiện dẫn đến nó thay vì một kỷ nguyên. Điều này có nghĩa là gần với một lịch sử thực tế hơn so với tiểu thuyết thông thường. Tôi thích hư cấu tốt hơn.