maverick-art

Juan Carlos Miranda Borja Carlos Miranda Borja từ 35030 I.v.g. Colbachini PD, Ý từ 35030 I.v.g. Colbachini PD, Ý

Người đọc Juan Carlos Miranda Borja Carlos Miranda Borja từ 35030 I.v.g. Colbachini PD, Ý

Juan Carlos Miranda Borja Carlos Miranda Borja từ 35030 I.v.g. Colbachini PD, Ý

maverick-art

Tôi nghĩ rằng cuốn sách này đã được vẽ tốt - một chút quá đồ họa đối với tôi, chủ đề tàn bạo và lạm dụng. lần theo manh mối của một vụ giết người hơn 40 năm thật thú vị.