Chuẩn Kiến Thức: Nghe-Nói-Đọc-Viết Tiếng Anh (Trình Độ B) sách trực tuyến sách miễn phí

Chuẩn Kiến Thức: Nghe-Nói-Đọc-Viết Tiếng Anh (Trình Độ B)

Chuẩn Kiến Thức: Nghe-Nói-Đọc-Viết Tiếng Anh (Trình Độ B)

Chuẩn Kiến Thức: Nghe-Nói-Đọc-Viết Tiếng Anh (Trình Độ B)

Tác giả:

Mục tiêu:Định lượng được kiến thức chuẩn cho từng kỹ năng và dạng bài qui định cho các kỳ thi chứng chỉ FACTS of life tiếng Anh hoặc thi tú tài, tuyển sinh đại học. Thiết kế cả 3 môn thi Nghe-nói-đọc-viết...

Chuẩn Kiến Thức: Nghe-Nói-Đọc-Viết Tiếng Anh (Trình Độ B) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Chuẩn Kiến Thức: Nghe-Nói-Đọc-Viết Tiếng Anh (Trình Độ B)