Đôi Bờ Giới Tuyến (1954 - 1967) sách trực tuyến sách miễn phí

Đôi Bờ Giới Tuyến (1954 - 1967)

Đôi Bờ Giới Tuyến (1954 - 1967)

Đôi Bờ Giới Tuyến (1954 - 1967)

Tác giả:

Đôi Bờ Giới Tuyến (1954 - 1967)Tôi sinh ra ở quê nội Triệu Phong và lớn lên ở quê ngoại Vĩnh Linh, nơi có “Truông nhà Hồ” làm chùn chân bao khách bộ hành một thuở. Hai quê đều thuộc tỉnh Quảng Trị, cách nhau khoảng 40km. Thế mà, 60 n...

Đôi Bờ Giới Tuyến (1954 - 1967) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Đôi Bờ Giới Tuyến (1954 - 1967)