Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm: Quyển 1 sách trực tuyến sách miễn phí

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm: Quyển 1

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm: Quyển 1

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm: Quyển 1

Tác giả:

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm: Quyển 1Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ...

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm: Quyển 1 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm: Quyển 1