Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản 07/08/2008 sách trực tuyến sách miễn phí

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản 07/08/2008

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản 07/08/2008

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản 07/08/2008

Tác giả:

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn vủa Đảng và dân tộc ta. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 12 chương, mở đầu trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hì...

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản 07/08/2008 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Tái bản 07/08/2008