Hoàng Lê Nhất Thống Chí sách trực tuyến sách miễn phí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tác giả:

Hoàng Lê Nhất Thống Chí là tác phẩm tiêu biểu nhất, có giá trị nhất trong bộ sách của “Ngô gia văn phái” trên cả hai phương diện sử học và văn học. Bản dịch “Hoàng Lê nhất thống chí” ra chữ quốc ngữ của Ngô Tất Tố là một trong số nhữ...

Hoàng Lê Nhất Thống Chí sách điện tử trực tuyến miễn phí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí