Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa (Tập 1) - Kinh Tế Vi Mô sách trực tuyến sách miễn phí

Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa (Tập 1) - Kinh Tế Vi Mô

Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa (Tập 1) - Kinh Tế Vi Mô

Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa - Tập 1: Kinh Tế Vi Mô

Tác giả: Grady Klein & Yoram Bauman

Thông kit tác giảGrady Klein & Yoram BaumanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Chúng ta sẽ coi toàn bộ công ty như một cá nhân tối ưu hóa đơn lẻ chỉ có một mục tiêu:Tập hợp lại, bọn sửu nhi kia, và tối đa hóa l...

Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa (Tập 1) - Kinh Tế Vi Mô sách điện tử trực tuyến miễn phí

Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa (Tập 1) - Kinh Tế Vi Mô