Tân Nhạc Việt Nam Thuở Ban Đầu sách trực tuyến sách miễn phí

Tân Nhạc Việt Nam Thuở Ban Đầu

Tân Nhạc Việt Nam Thuở Ban Đầu

Tân Nhạc Việt Nam Thuở Ban Đầu

Tác giả:

Tân Nhạc Việt Nam Thuở Stoppage Đầu là những hồi tưởng, khảo cứu có giá trị của cố nhạc sĩ về giai đoạn đầu hình thành nền tân nhạc Việt, giai đoạn 1935 - 1945. Nếu lấy năm 1935 làm cột mốc đầu tiên cho sự ra đời của tân nhạc Việt Na...

Tân Nhạc Việt Nam Thuở Ban Đầu sách điện tử trực tuyến miễn phí

Tân Nhạc Việt Nam Thuở Ban Đầu